Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Program Çıktıları

EGE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Psikoloji biliminin güncel kaynaklarını da kullanarak (ders kitapları, uygulama araç gereçleri vb.) farklı kuramsal bilgileri edinme ve bunları çok çeşitli hizmet alanlarında uygulayabilme.
 2. İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini açıklayabilecek temel gözlem ve görüşme becerisine sahip olma.
 3. Psikolojik bir olgunun sürecini izleyebilme, çözümleyebilme ve müdahale edebilme.
 4. Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak, evrensel, bölgesel ve bağlamsal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalarda yer alabilme.
 5. Psikolojinin alt alanlarında kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgi ve becerilere sahip olup bunları uygulayabilme ve geliştirebilme.
 6. Psikoloji alanında edindiği bilgi birikimini uygun araştırma yöntemlerini (nicel, nitel) kullanarak bağımsız araştırma becerisine sahip olma ve uygun araştırma sorusu üretebilme, desen oluşturabilme, deney tasarlayabilme ve uygulayabilme.
 7. Psikolojik araştırma verilerini toplama, analiz etme, eleştirel düşünebilme ve sonuçları yorumlayıp bilimsel yazım formatına uygun raporlama.
 8. Psikolojinin temel yaklaşımının ve bakış açısının diğer disiplinlere katkısını bilerek disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
 9. Bağımsız davranabilme, sorumluluk alabilme, analitik ve yaratıcı düşünebilme ve gelişime açık olabilme.
 10. Baskın dil olan İngilizceyi B1 düzeyinde kullanarak hem uluslararası hem de ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme, sorunlar ve uygulamalarla ilgili bilgi birikimine sahip olma ve bunları meslektaşlarıyla paylaşabilme.
 11. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, bilişim ve teknoloji ile ilgili konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme ve bunları yetkin olarak kullanabilme.
 12. Düşünce ve bilgiyi görsel, sözlü ve yazılı olarak açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
 13. Psikologluk mesleğinin ilkelerine ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 14. Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğitim, engellilik ve sosyo-ekonomik statü gibi özellik ve farklılıkların ön yargı nedeni olmamasını bilme ve evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olabilme.
 15. Sosyal sorumluluk bilinci yüksek, toplumsal ve bireysel sorunlara duyarlı olabilme ve psikolojiyle ilgili konularda görüşlerini, yazılı ve sözlü olarak kurumlarla, uzman olan ve olmayanlarla paylaşabilme.